Πανοπουλος Παναγιώτης (μετάφραση, εισαγωγή, επίμετρο)