Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.fagottobooks.gr παρέχεται, ως έχει, από την εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «FAGOTTOBOOKS IKE» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βαλτετσίου, αριθμός 15 (εφεξής “Fagottobooks”), με ΑΦΜ 800703555, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η εταιρεία Fagottobooks διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Fagottobooks και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Κατ’ εξαίρεση, τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά και υπόλοιπα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδοτικών οίκων, νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Fagottobooks ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Περιεχόμενο

Η Fagottobooks ελέγχει, αλλά δεν ευθύνεται, για την τυχόν ανατίμηση των ειδών της από την πλευρά των εκδοτών - προμηθευτών της. Ενημερώνει καθημερινά την βάση δεδομένων της, για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών της χωρίς να φέρει την ευθύνη για τίτλους που εμφανίζουν έλλειψη στις αποθήκες των εκδοτών - προμηθευτών ή για εξαντλημένα προϊόντα. Επίσης, επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. Η Fagottobooks διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες.

Η Fagottobooks προσκαλεί τους εκδότες/προμηθευτές να παρακολουθούν τα στοιχεία των προϊόντων τους, ως αυτά αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του N.2557/97, για κάθε επανέκδοση ή ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προϊόντων τους.

Ευθύνη εταιρείας

Η Fagottobooks συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Fagottobooks στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον χρήστη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη, των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Τυχόν πληρωμές, για μη διαθέσιμα ή εξαντλημένα προϊόντα, θα επιστρέφονται στον χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Η Fagottobooks δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφορικών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η Fagottobooks λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων η Fagottobooks δε φέρει οποιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέονται κατ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Fagottobooks δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οποιασδήποτε μορφής. Για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους.

Επισκέπτης - Χρήστης

Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην fagottobooks ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/ και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται και χρησιμοποιεί τον παρόν δικτυακό τόπο.

Eγγραφή χρήστη

Κάθε άτομο ελεύθερα επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα της Fagottobooks χωρίς να απαιτείται η παροχή προσωπικών πληροφοριών.

Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή. Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Η Fagottobooks διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 9 μήνες, ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η fagottobooks σας γνωστοποιεί τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της.

H fagottobooks δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Η fagottobooks σέβεται τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία στους χρήστες με σκοπό την καλύτερη δυνατή και ξεκάθαρη σχέση τους.

Για απορίες σας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα ή με τη διαγραφή, αλλαγή του λογαριασμού σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, και θα σας παρακαλούσαμε γραπτώς, στη διεύθυνση: Βαλτετσίου 15, Αθήνα, 10680 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fagottobooks.gr.

H fagottobooks έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κ.λπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.

Τι σημαίνει «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»;

Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Κάθε χρήση ή επεξεργασία των δεδομένων όλων των δεδομένων που αφορούν τους χρήστες ή μη και το ηλεκτρονικό τους ίχνος, στην οποία προβαίνει η fagottobooks, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
Για να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό στη fagottobooks χρειάζεται να εισάγετε το email σας και έναν δικό σας κωδικό. Mε το άνοιγμα του λογαριασμού, μπορείτε να προχωρήσετε στις παραγγελίες σας, να δείτε το ιστορικό των αγορών σας, τα στοιχεία χρέωσης και αποστολής, τα αγαπημένα σας προϊόντα.

Β. Πραγματοποίηση παραγγελιών
α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Oι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να διαλέγουν τα αγαπημένα τους βιβλία και να τα καταχωρούν σε λίστα, στην οποία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση η fagottobooks.

Γ. Φόρμα επικοινωνίας με το κατάστημα
Στο σημείο «επικοινωνία» του ιστότοπου ο επισκέπτης που θέλει να απευθυνθεί στη fagottobooks, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, υποχρεούται να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση για να μπορέσει η fagottobooks να του απαντήσει.

Δ. Eγγραφή στο newsletter
O κάθε επισκέπτης μπορεί να γραφτεί στο newsletter της fagottobooks μόνο με το email του.

Ε. Καταχώρηση στοιχείων στον κατάλογο της Μουσικής Εκπαίδευσης
Ο κατάλογος της Μουσικής Εκπαίδευσης περιέχει στοιχεία εταιρειών και τα μόνα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται, ύστερα από τη συναίνεση των ατόμων, είναι τα παρακάτω:

— Ηλεκτρονική διεύθυνση ατόμου
— Στοιχεία ιδιώτη για ιδιαίτερα μαθήματα
— Ονόματα καθηγητών

Για όλα τα παραπάνω δεδομένα μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση: Βαλτετσίου 15, Αθήνα, 10680 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fagottobooks.gr.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;

α. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
Η fagottobooks επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες του λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Ο χρήστης έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή να τις διαγράφει από το λογαριασμό του - κατόπιν επικοινωνίας όπου απαιτείται. Για τη πλήρη διαγραφή του λογαριασμού του (αφού αναφέρετε το όνομα σας και το email σας) μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην Δ/νση Βαλτετσίου 15, Αθήνα, 10580 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fagottobooks.gr.

β. Πραγματοποίηση παραγγελιών
Η fagottobooks επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν η fagottobooks δεν συλλέξει τα δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε από τα φυσικά μας καταστήματα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσει να επεξεργαστεί, ολοκληρώσει την παραγγελία σας και να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει. Η fagottobooks έχει πρόσβαση στο ιστορικό αγορών σας και το χρησιμοποιεί μόνο για στατιστικά πωλήσεων των προϊόντων. Ουδέποτε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλα στατιστικά και ούτε θα τα κοινοποιήσει σε τρίτο.

γ. Καταχώρηση στοιχείων στον κατάλογο της Μουσικής Εκπαίδευσης
Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στον ιστότοπο της fagottobooks προς ενημέρωση των χρηστών.

δ. Φόρμα επικοινωνίας με το κατάστημα
Η fagottobooks χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί της, της δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα αιτήματά σας και να σας απαντήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορεί επίσης να διατηρήσει ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς αυτή ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνει αυτό με βάση τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές της υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά της ώστε να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είναι σε θέση να βελτιώσει τις υπηρεσίες της με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.

ε. Eγγραφή στο newsletter
Η fagottobooks χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας στο newswletter για να σας αποστείλει ενημέρωση για τις νέες εκδόσεις, τις νέες παραλαβές προϊόντων, τις προσφορές της και τα άρθρα της από το fagottobooks blog.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της fagottobooks, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της fagottobooks και σύμφωνα με τις εντολές της.

Kοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους

H fagottobooks θα μοιραστεί τα δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως courier delivery ή οικονομικές υπηρεσίες πληρωμής όπως τράπεζες και paypal), πάντα σχετική με την μεταξύ τους σύμβαση. Χωρίς να μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είχε τη δυνατότητα να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

— Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
— Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.
— Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
— Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Θα διατηρηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στη fagottobooks. Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούνται αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθεί η εταιρεία με τις νομικές της υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Μερικά παραδείγματα περιόδων διατήρησης δεδομένων πελατών:
Παραγγελίες
Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, θα διατηρηθούν από την εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα που της δώσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορέσει να συμμορφωθεί με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις της. Στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων θα διατηρηθούν τα δεδομένα για 10 χρόνια.

Newsletter
Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από τη fagottobooks.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Δικαίωμα πρόσβασης
Δικαίωμα για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους λόγους.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους λόγους.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Δικαίωμα για χορήγηση των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και, εάν ζητηθεί και είναι τεχνικά εφικτό, διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα ενημέρωσης
Δικαίωμα χορήγησης αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν είμαι ανήλικος;

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

Θα υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις των όρων χρήσης;

Ενημερώνουμε τους όρους χρήσης όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, τους όρους χρήσης για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Οι όροι χρήσης τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις 25 Μαΐου 2018.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Η εταιρεία Fagottobooks, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο xρήστης πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να προβεί σε νέα αγορά. Η εταιρεία διατηρεί μόνο στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι το Όνομα και Επώνυμο η Διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου. Τα προσωπικά δεδομένα διασφαλίζονται με το κωδικό χρήσης που δίνει ο πελάτης όταν γίνει μέλος του www.fagottobooks.gr.

Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας και δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη για δέσμευση του ποσού της αγοράς και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της αγοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την αγορά. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αγοράς και συμμετοχής του πελάτη, η εταιρεία Fagottobooks υποχρεούται να αποδεσμεύσει το ποσό της αγοράς από την πιστωτική κάρτα.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Eurobank, του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η εταιρεία Fagottobooks. Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών Eurobank εξασφαλίζεται από τα κάτωθι:

— Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματά της.

— Η ιστοσελίδα της τραπέζας στην οποία εισάγεται τα στοιχεία της κάρτας σας, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητάς της, δηλαδή να διαπιστώσει ότι ανήκει πραγματικά στις υπηρεσίες.

— Oι υπηρεσίες ακολουθούν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατές με τις προδιαγραφές VbV (Verified by Visa) για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.

— Οι ευαίσθητες προσωπικές σας πληροφορίες (αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας και λοιπά στοιχεία αυτής) κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Cookies

Οι εκδόσεις Fagottobooks, για τη διευκόλυνση και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που ηλεκτρονικά παρέχουν, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση της ιστοσελίδας με τον εκάστοτε χρήστη. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η χρήση των cookies είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, αναζήτηση προσωπικών ρυθμίσεων, αποθήκευση προ- επιλεγμένων παραγγελιών κλπ). Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης επιλέξει να εμποδίσει, μέσω του διακομιστή του, την αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση της παραγγελίας του.

Θέλουμε επίσης να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο του site και της εφαρμογής app με τους φίλους σας μέσω των αγαπημένων σας ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.

Επίσης, χρησιμοποιούμε Google Analytics Cookies, τα οποία δίνουν στη μηχανή αναζήτησης ανώνυμες πληροφορίες για την πλοήγησή σας στο website μας. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες μας και να βελτιώσουμε το website μας. Και πάλι, οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και αφορούν τον αριθμό των επισκεπτών στο website, τη διάρκεια της επίσκεψής τους, πόσες σελίδες επισκέφτηκαν κλπ. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Αν θέλετε να αφαιρέσετε εντελώς ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε εύκολα μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε (Google Chrome, Mozilla etc). Η ακριβής διαδικασία ορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα, επομένως ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του για περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/