Το θεατρικό παιχνίδι ως εργαλείο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών

Μαρούδας Ηλίας
€ 24,90   € 22,40 Τιμή με έκπτωση
Διαθέσιμο

Θεωρία, έρευνα, δειγματικές εφαρμογές

H δημοσίευση της επιστημονικής μελέτης του Ηλία Μαρούδα έρχεται να εμπλουτίσει τη βιβλιογραφία της Παιδαγωγικής του Θεάτρου, καθώς καταδεικνύει τα ψυχοκοινωνικά οφέλη της αξιοποίησης του θεατρικού παιχνιδιού στο σχολείο. Ειδικότερα, στην έρευνα διαπιστώνεται ο κοινωνικοποιητικός ρόλος της μεθόδου για την ενδυνάμωση της αλληλοαποδοχής και συνοχής στο περιβάλλον της μαθητικής ομάδας. Η ερευνητική και θεατροπαιδαγωγική μεθοδολογία της μελέτης εγγυάται τη χρησιμότητα της εφαρμογής της σε χώρους εκπαίδευσης και πολιτισμού και,επομένως, μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα καρποφόρα για εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς επιστήμονες, επαγγελματίες πολιτιστικών φορέων και φοιτητές, αφού τους επιτρέπει να κατανοούν τη συνδυαστική λειτουργία των εκφραστικών και επικοινωνιακών παραμέτρων του παιχνιδιού και των κωδίκων του θεάτρου για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων στην ομάδα. Στις μέρες μας η κοινωνία των ενηλίκων επιβάλλεται να ενθαρρύνει τα νεαρά μέλη της να αναπτύσσουν δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ τους, ως αντιστάθμισμα στη διάχυτη έλλειψη εμπιστοσύνης και την κοινωνική απομόνωση. Προς αυτήν την κατεύθυνση η παρούσα μελέτη αποτελεί πρόταση για την πρόσφορη χρήση του θεατρικού παιχνιδιού ως παιδαγωγικής μεθόδου και καλλιτεχνικής διαδικασίας.

Περιεχόμενα <

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ - Λέξεις κλειδιά
ABSTRACT - Key words
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: Ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΔΙΑΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1 Η κοινωνική ομάδα και η εντός αυτής επιτελούμενη επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα
1.1 Η κοινωνική ομάδα: ορισμός και χαρακτηριστικά
1.2 Η δυναμική και οι φάσεις ανάπτυξης της ομάδας
1.3 Θεώρηση της σχολικής τάξης ως κοινωνικής ομάδας
2 Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών από την προοπτική της αποδοχής
2.1 Οι κοινωνικές σχέσεις: Περί γενικότερων θεωριών και ερευνητικών μοντέλου
2.2 Οι διαμαθητικές σχέσεις από την προοπτική της αποδοχής: Διάκρισή τους από τις φιλικές σχέσεις και σχετικές ταξινομικές κατηγορίες
2.3 Σημασία της αποδοχής από την ομάδα συνομηλίκων και πιθανές επιπτώσεις από την έλλειψή της. Συνοχή της ομάδας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
1 Εισαγωγικοί προσδιορισμοί
1.1 Περί μιμητικού παιχνιδιού
1.2 Περί μορφών και προσεγγίσεων δια του θεάτρου παιδαγωγίας. Η διαδικασία της εμψύχωσης
2 Παρουσίαση του θεατρικού παιχνιδιού
2.1 Προσδιορισμός της έννοιας
2.2 Βασικά χαρακτηριστικά
2.3 Συσχέτιση θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού. Ο ρόλος του εμψυχωτή
2.4 Δομή και μεθοδολογία
2.5 Στόχοι και εφαρμογές του θεατρικού παιχνιδιού, αλλά και γενικότερα μορφών της δια του θεάτρου παιδαγωγίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1 Η βελτίωση των διαμαθητικών σχέσεων
1.1 Ενέργειες αξιολογικού χαρακτήρα
1.2 Ενέργειες χαρακτήρα βασικής οργάνωσης και λειτουργίας της παιδαγωγικο-διδακτικής πράξης
7.3 Ενέργειες παρέμβασης και διορθωτικά κοινωνικό-παιδαγωγικά μέτρα
1.4 Γενικές επισημάνσεις
2 Επιδράσεις του θεατρικού παιχνιδιού και συνολικά των μορφών της δια του θεάτρου παιδαγωγίας
2.1 Συνοπτικοί προσδιορισμοί και εκτιμήσεις
2.2 Ειδικότερες διαπιστώσεις της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας
3 Περί της ερμηνείας των επιδράσεων του θεατρικού παιχνιδιού στις διαμαθητικές και εν γένει στις ενδοομαδικές σχέσεις
3.1 Γενικότερες σχετικές θεωρίες και θεωρήσεις
3.2 Η διαδικασία της επίδρασης του θεατρικού παιχνιδιού στις διαμαθητικές σχέσεις
ΜΕΡΟΣ Β’: Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1 Εισαγωγικοί προβληματισμοί
2 Διατύπωση του σκοπού και των υποθέσεων της έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
1 Δείγμα
2 Διαδικασία
2.1 Γενικά: Χρόνος, τόπος και βασική μορφή της έρευνας
2.2 Η εφαρμογή του θεατρικού παιχνιδιού
3 Ερευνητικά εργαλεία
3.1 Η συλλογή των στοιχείων: α) Συνέντευξη
3.2 Η συλλογή των στοιχείων: β) Παρατήρηση
3.3 Η επεξεργασία των στοιχείων: α) Ποσοτική προσέγγιση. Διαδικασία και μεταβλητές
3.4 Η επεξεργασία των στοιχείων: β) Ποιοτική προσέγγιση. Διαδικασία και κατηγορίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
1 Στάσεις των μαθητών μεταξύ τους, μεταβολές και αιτιολογήσεις τους
2 Συνοχή της μαθητικής ομάδας
3 Αναγνώριση επιδράσεων της εφαρμογής του θεατρικού παιχνιδιού στις διαμαθητικές σχέσεις
4 Σχολιασμός
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ISBN
978-960-9661-25-6

Εκδόσεις
Κονδύλι

Γλώσσα
Ελληνικά

Έτος έκδοσης
2017

Σελίδες
232

Διαστάσεις
17x23

Σχετικά προϊόντα